ОЦІНКА ІНДЕКСУ КОМОРБІДНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМОМ ШИЙКИ СТЕГНА, АСОЦІЙОВАНИМ З ОСТЕОПОРОЗОМ, З ПОДАЛЬШИМ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯМ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

І. Головач1, І.Зазірний2, І. Семенов2

1Клінічна лікарня "Феофанія", відділення ревматології, Київ, Україна

2Клінічна лікарня "Феофанія", відділення ортопедії, Київ, Україна

19 – 22 квітня, 2018

Скорочення:

The International Osteoporosis Foundation (IOF ) - Міжнародний фонд остеопорозу

The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) - Європейське товариство з клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартриту та скелетно-м'язових захворювань

МЩК – мінеральна щільність кісток

Мета: присвячена встановленню супутньої патології у пацієнтів з остеопоротичним переломом стегна, яким згодом була проведена заміна тазостегнового суглоба.

Методи: ретроспективний аналіз був застосований для дослідження 60 випадків остеопоротичних переломів стегна; середній вік пацієнтів склав 77,9 ± 9,2 року. Були оцінені такі фактори: наявність остеопорозу, механізм травми, історія переломів і пов'язаних з ними захворювань. Остеопоротичні переломи були підтверджені методом DXA. З 37 пацієнтів, які брали участь в дослідженні, у 32 був діагностований остеопороз, у решти 5 – остеопенічний синдром III ступеня. Дослідження супутньої патології (індекс коморбідності) у пацієнтів з переломами шийки стегна проводилося для визначення впливу супутніх захворювань на виникнення і прогресування остеопорозу, їх роль в механізмі розвитку самої травми і виборі методу лікування - однополярного біполярного або тотального ендопротезування кульшового суглоба

Результати: на момент госпіталізації тільки 19 пацієнтів отримували антиостеопоротичну терапію; всі пацієнти приймали добавки кальцію в поєднанні з вітаміном D, але це лікування носило в основному періодичний характер; 14 пацієнтів приймали бісфосфонати (алендронат і золедронат); і 5 пацієнтів - ранелат стронцію. У всіх пацієнтів був високий індекс коморбідності: індекс коморбідності Чарльстона становив 8,66 ± 1,92 бала, індекс коморбідності CIRS 12,4 ± 4,8 бала. Порушення з боку серцево-судинної системи склали вагому частку в структурі супутньої патології, перш за все - ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, порушення серцевого ритму, що приводить до застійної серцевої недостатності, а також судинні захворювання центральної нервової системи. Чим старшими були пацієнти, тим вищими були показники індексів супутньої патології, що супроводжуються погіршенням супутніх захворювань і підвищеним ризиком ускладнень. Тяжкість супутньої патології та значення індексу коморбідності істотно вплинули на вибір методу хірургічного лікування перелому шийки стегна.

Висновок. Переломи шийки стегна у літніх людей залишаються одними з найпоширеніших і складних в плані лікування пошкоджень скелета. Пацієнти старше 50 років з травмою проксимального відділу стегнової кістки мають високі показники коморбідності, в першу чергу з боку серцево-судинної системи, а у віці старше 80 років - значні когнітивні порушення. З віком підвищуються показники індексів супутньої патології, погіршується перебіг супутніх захворювань і зростає ризик ускладнень. Значимість супутньої патології та величина показників супутньої патології (коморбідності) істотно вплинули на вибір методу хірургічного лікування перелому шийки стегна.

Джерело: WCO-IOF-ESCEO, 19 – 22 April, 2018, Krakow, Poland